Skip to content

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Jabes Verzekeringen. Gevestigd aan de Gelreweg 31, 3843 AN in Harderwijk.
 

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in welke vorm dan ook (brief, e-mail, contactformulier, WhatsApp, SMS et cetera). Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten, wederpartijen, debiteuren als ook de door ons ingeschakelde derden en streven naar de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken gegevens volgens de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jabes Verzekeringen is de verantwoordelijke in de zin van de AVG met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.
 

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BSN nummer(s)
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw surfgedrag
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders of voogden aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat ere gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jabesverzekeringen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslagen verwerken wij uw gegevens

Door akkoord te gaan met dit privacystatement geeft u nadrukkelijk toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hier onder genoemde doelen. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Als u bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Als u ons geen nadrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de basis van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een relatie bent of wordt, of noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Jabes Verzekeringen. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doelen:

 • Uitbrengen van een offerte
 • Een (verzekerings)overeenkomst met u af te sluiten
 • Een (verzekerings)overeenkomst uit te voeren
 • Een offerte op te stellen of om een overeenkomst uit te voeren via verzekeraars en serviceproviders
 • Bij de aanvraag of bij schade van een arbeidsongeschiktheidsverzekering gebruiken wij uw contactgegevens om arbeidsdeskundigen contact met u te laten opnemen
 • Het melden, beheren, begeleiden en afwikkelen van een schade
 • Het afhandeling van uw betaling van de vergoeding aan Jabes Verzekeringen
 • Het vermelden in alle (juridische) correspondentie
 • U te bellen of e-mailen als dat nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Het verzenden van onze blogs, actualiteiten en nieuwsbrieven

Als u ons de opdracht geeft om een offerte aan te vragen of daarbij te bemiddelen, geven wij persoonsgegevens van u door aan de betreffende instelling. Het gaat alleen om gegevens die echt nodig zijn om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens nodig zijn.
 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Als u gegevens heeft verstrekt voor een offerte of (premie) berekening, dan bewaren wij deze een jaar. De gegevens die wij nodig hebben voor het bemiddelen, aangaan en beheren van een verzekeringsovereenkomst bewaren wij na het einde van een overeenkomst nog maximaal zeven jaar.
 

Verstrekken aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit in overeenstemming is met de hiervoor genoemde doelen.
Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Soms verstrekken wij (een deel van) uw gegevens aan andere partijen zoals postbedrijven, automatiseerders en bedrijven waaraan wij specifieke taken hebben uitbesteed. Wij doen dit alleen als dit noodzakelijk is en nemen maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij uw gegevens niet aan anderen, tenzij wij dit verplicht zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om de Belastingdienst, toezichthouder, de politie of justitie.
 

Commerciële doelen

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze diensten of relevante diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres of telefoonnummer (bellen/SMS/WhatsApp, etc.). Indien u geen informatie over verzekeringen en/of gerelateerde onderwerpen wenst te ontvangen, dan kunt u dat eenvoudig aan geven door “uitschrijven” te klikken in de ontvangen e-mail. Uw gegevens worden door ons gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader anoniem gemaakt.
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleneinden, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming geeft.
 

Cookies

Jabes Verzekeringen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand die bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken aan de ene kant cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt, ze kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
WordPress wp-settings-1
wp-settings-time-1
wp-settings-2
wp-settings-time-2
Deze cookies worden gebruikt door het content management systeem van WordPress en zijn cruciaal voor de werking van de site. Max. 1 jaar
Google Analytics _ga, _ga_GEWRTKDHJL, _gat_gtag_UA_78234673_1, _gid Deze cookies worden gebruikt om geanonimiseerd het aantal bezoekers per webpagina te meten. 400 dagen, 400 dagen, 1 minuut, 1 dag
Google reCaptcha _GRECAPTCHA Deze cookie worden gebruikt om spambescherming te bieden. 180 dagen

 

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft het recht op gegevensoverdracht indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst uit te voeren die wij met u zijn aangegaan. U kunt bij ons een verzoek indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een andere, door u aangewezen organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de directie van Jabes Verzekeringen, Gelreweg 31, 3843 AN Harderwijk of e-mailen naar info@jabesverzekeringen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, uw Burgerservicenummer (BSN), paspoortnummer en MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De directie reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, in ieder geval binnen vier weken. Vindt u dat wij de privacywetgeving niet goed naleven? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).
 

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
 
Jabes Verzekeringen
Gelreweg 31
3843 AN Harderwijk
0341-270 575
info@jabesverzekeringen.nl
www.jabesverzekeringen.nl

Laatst aangepast: 25 april 2023