Skip to content

Disclaimer

Disclaimer

Toepasbaarheid

De mededelingen in deze disclaimer zijn van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

De gegevens op deze internetsite dienen uitsluitend ter informatie. Hoewel Jabes Verzekeringen bij het samenstellen van deze gegevens en informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft betracht, kan niet worden gegarandeerd dat deze gegevens vrij zijn van fouten of omissies. De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of professioneel advies.

Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaak door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover dit is toegestaan bij Wet en Rechtspraak. Jabes Verzekeringen is ook niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van de internetsite.

Jabes Verzekeringen is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten , inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of te laat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Jabes Verzekeringen. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Jabes Verzekeringen. Voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen, is Jabes Verzekeringen niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

Gebruik van informatie en gegevens

Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan om de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van Jabes Verzekeringen te gebruiken voor ongepaste doeleinden of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het gebruik door Jabes Verzekeringen is geautoriseerd.

De copyrights van al het fotomateriaal op deze internetsite komen toe aan de rechthebbenden. Gebruik van dit fotomateriaal is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Jabes Verzekeringen.

Elk ander gebruik van deze internetsite zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia-informatie (geluid, beelden, software) op deze site of het gebruiken van (een deel van) deze internetsite op een andere internetsite is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jabes Verzekeringen.

Indien u vragen heeft over deze verklaring, ten aanzien van het gebruik van de informatie en de gegevens op deze internetsite vragen wij u contact met ons op te nemen.