Skip to content

Goed verzekerd in het buitenland

Het Jabes Expat Pakket biedt uitkomst

Jabes Verzekeringen werkt samen met diverse verzekeringsmaatschappijen. Op basis van premiestelling en voorwaarden heeft Jabes Verzekeringen een uitgekristalliseerd pakket samengesteld voor zendings- en ontwikkelingswerkers ofwel ‘expats’. Binnen dit zogenaamde ‘Jabes Expat Pakket’ wordt geen provisie gerekend over de onderdelen ziektekosten en arbeidsongeschiktheid en is daarmee zeer voordelig.

Je kunt bij Jabes Verzekeringen terecht met al je vragen. In dit artikel lees je veel items die ook voorkomen in het downloadbaar boekje ‘Over de Grens’ dat we schreven. Over de Grens behandelt de onderdelen van het Jabes Expat Pakket in dezelfde volgorde als in het Premie- en Dekkingsoverzicht van het Jabes Expat Pakket.

We behandelen in het kort de verschillende rubrieken: ziektekosten inclusief declaraties en vaccinaties, extra vliegreis, arbeidsongeschiktheid en doorlopende reisbagage, rechtsbijstand, inboedel, opslag van de achterblijvende inboedel, kostbaarheden, particuliere aansprakelijkheid en ongevallen.

Ziektekosten

Jabes Verzekeringen biedt een ziektekostenverzekering met werelddekking. De dekking is gebaseerd op de Nederlandse basiszorgverzekering. Indien de gewenste zorg niet in het betreffende land van verblijf kan worden verleend, dekt de verzekering ook de vervoerskosten naar een land waar de benodigde medische zorg wel wordt aangeboden. In dergelijke gevallen geldt dat de alarmcentrale het aanspreekpunt is. De alarmcentrale zorgt ervoor dat je de juiste behandeling krijgt. In het geval van overlijden ten gevolge van een ongeval of ziekte buiten Nederland worden de kosten voor de repatriëring van het stoffelijk overschot van de verzekerde naar Nederland vergoed.

De verzekeraar gaat er vanuit dat je bij een verlofperiode van minimaal vier maanden in Nederland weer de basiszorgverzekering sluit. In bepaalde gevallen kan ook bij een korter verblijf in Nederland beter worden gekozen voor de basiszorgverzekering. Wij informeren je graag hierover. Daarom is het van belang dat je ons op de hoogte stelt als er een verlofperiode is die langer duurt dan vier maanden. Bij langere verlofperiodes en bij definitieve terugkeer in Nederland kan de ziektekostenverzekering worden stopgezet en kan Jabes Verzekeringen je een basiszorgverzekering aanbieden tegen een scherpe premie.

Declaraties (van ziektekosten)

Jabes Verzekeringen stuurt indien gewenst een declaratieformulier. Dit formulier kun je samen met de ingescande nota’s per mail indienen bij de verzekeraar. Ook is het mogelijk om het declaratieformulier te downloaden.

Vaccinaties (onderdeel van de ziektekosten)

De kosten voor vaccinaties die je voor vertrek haalt, zijn te declareren bij de huidige zorgverzekering. Vanaf zes maanden na de ingangsdatum van het Jabes Expat Pakket kun je deze indienen op de ziektekostenverzekering van het Jabes Expat Pakket. Het Jabes Expat Pakket vergoedt alle vaccinaties die volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) per land worden geadviseerd. Wel geldt hierbij een maximumbedrag per verzekerde per jaar.

Extra vliegreis

Tijdens het verblijf in het buitenland kan een familielid (eerste en tweede graad) in Nederland ernstig ziek worden of overlijden. De kosten voor een extra vliegreis kun je apart verzekeren binnen het Jabes Expat Pakket. De verzekering dekt de kosten van een retourvlucht. Het te verzekeren bedrag is zelf te bepalen.

Arbeidsongeschiktheid

In het buitenland bestaat ook het risico arbeidsongeschikt te raken. Als dat je overkomt bestaat er geen recht op een uitkering van de overheid, ook niet bij terugkeer in Nederland.

Bij de overheid kun je je niet vrijwillig verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, zoals dat wel kan voor de AOW en ANW. Jabes Verzekeringen heeft daarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering ontwikkeld die is afgestemd op dit risico. Deze verzekering hanteert de volgende uitgangspunten:

  • Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid van 45% of meer;
  • Er geldt twee jaar beroepsarbeidsongeschiktheid en daarna passende arbeid;
  • Er geldt een wachttijd van één jaar. Dat houdt in dat er pas na één jaar arbeidsongeschiktheid recht is op een uitkering. Hierdoor kan de premie relatief laag blijven;
  • De verzekering loopt tot de leeftijd van 65 jaar of 67 jaar.

De premie, het verzekerde bedrag en de uitkering stijgen met 3% per jaar.

Doorlopende reisbagage

Deze verzekering dekt schade aan bagage tijdens zaken- en privéreizen in het land van uitzending en buiten het land van uitzending door verlies, diefstal en vermissing. Geld, sieraden en foto-, film-, beeld- en geluidsapparatuur zijn beperkt meeverzekerd. Bij verlies, diefstal of vermissing van de bagage wordt de schade aan de bagage vastgesteld op basis van de dagwaarde.

Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van juridisch advies en juridische bijstand door juridische deskundigen en advocaten. Je kunt kiezen uit een basisdekking of een Excellentdekking. Een onderdeel van de dekking is juridische bijstand bij strafzaken. Afhankelijk van het land van bestemming, de duur van de reis en de wensen van de uitzendende organisatie kan deze rubriek worden overwogen.

Inboedel

De inboedelverzekering verzekert jouw inboedel, dat zijn verhuisbare spullen zoals meubilair, kleding, boeken enz., op je woonadres in het buitenland.

Opslag achterblijvende inboedel

Als (een deel van) de inboedel in Nederland tijdelijk opgeslagen wordt, stem dan de inboedelverzekering daarop af. Leg zorgvuldig vast wat je met de verzekeraar overeen bent gekomen. Als je de inboedel verdeelt over een aantal adressen, geef die adressen dan door aan je eigen verzekeraar. Een andere mogelijkheid is om de bestaande verzekeringen van de bewoners van die adressen aan te laten passen. Je kunt de opgeslagen inboedel in Nederland verzekeren binnen het Jabes Expat Pakket.

Kostbaarheden en instrumenten

Deze verzekering dekt schade door alle van buiten komende onheilen aan instrumenten zoals laptops, camera’s, telefoons, maar ook bijvoorbeeld een (dure) viool of sieraden. Wel dient de aankoopwaarde te worden aangetoond, het liefst door middel van een aankoopnota. De verzekerde instrumenten zijn verzekerd op basis van nieuwwaarde, in tegenstelling tot de

‘Doorlopende Reisbagage’ (zie hierboven). Doordat op de nieuwwaarde wel volgens een in de voorwaarden gesteld afschrijvingspercentage wordt afgeschreven, is deze verzekering alleen zinvol als de instrumenten niet te oud zijn op het moment van verzekeren.

Particuliere Aansprakelijkheid

Zoals in Nederland een schade door jouw toedoen kan ontstaan, kan dat ook in het buitenland gebeuren. Vaak loop je daarvoor zelfs een groter risico in het buitenland, vanwege onbekende situaties. Binnen het Jabes Expat Pakket is het mogelijk de aansprakelijkheid met werelddekking te verzekeren. Ook het aansprakelijkheidsrisico van een eventueel verhuurde woning in Nederland kan optioneel worden meeverzekerd.

Ongevallen

Een ongeval heeft vaak verstrekkende gevolgen. De kosten voor medische behandeling worden vergoed uit de ziektekostenverzekering. Indien er sprake is van blijvend letsel of overlijden als gevolg van een ongeval, dan is het goed om de ‘persoonlijke ongevallenverzekering’ of de ‘gezinsongevallenverzekering’ te sluiten. Deze verzekering biedt een eenmalige uitkering in de hiervoor beschreven situatie. De hoogte van het uit te keren bedrag wordt van tevoren afgesproken.

Kosten

Voor het adviseren en begeleiden brengt Jabes Verzekeringen kosten in rekening. De kosten die Jabes Verzekeringen in rekening brengt zijn in nagenoeg alle gevallen lager dan wanneer Jabes Verzekeringen provisie zou ontvangen op de onderdelen ziektekosten en arbeidsongeschiktheid. Meer hierover kun je lezen in onze ‘werkwijzer’, bij ‘downloads’.

Boekje ‘Over de grens’

Dit artikel is een samenvatting van het boekje wat we schreven. Naast een download is het ook mogelijk om deze per post te ontvangen. Laat het ons weten, dan sturen we het vrijblijvend aan je toe. Stuur een e-mail met het verzoek naar info@jabesverzekeringen.nl en vermeld daarbij je persoonlijke adresgegevens en telefoonnummer.

Afsluitend

In dit artikel zijn verschillende verzekeringsaspecten behandeld voor als je als zendeling of ontwikkelingswerker bent uitgezonden voor bepaalde of onbepaalde tijd. Jabes verzekeringen verzekert honderden ‘expats’ en verzorgt voor tientallen zendingsorganisaties de verzekeringspakketten voor ‘hun’ expats op maat. Het Jabes Expat Pakket is uitermate geschikt en betaalbaar ook voor jouw verblijf in het buitenland. We vernemen graag jouw situatie en verzekeringswensen, zodat we een passend pakket voor je kunnen samenstellen. Neem contact met ons op via info@jabesverzekeringen.nl of 0341-270 575